နည္းပညာ သတင္္း APK

Downloads: 42 Category : News & Magazines
by: Requires: Android 4.0+ and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

နည္းပညာ သတင္္း Description


Here we provide နည္းပညာ သတင္္း V 2.0 for Android 4.0++ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိစုံလင္စြာဖတ္ရွဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္၊ ေနာက္ဆုံးထြက္ Software မ်ား Game မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းပညာအေထြေထြ ဗဟုသုတ ေပါင္းစုံ စုစည္းထားေသာ Software ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာေနသူမ်ား၊ ရွာေဖြေနသူမ်ားႏွင့္ သင္ယူေနသူမ်ား အတြက္ Information မ်ားစုစည္းေပးထားပါသည္ ။

Credit
ဖုန္း နည္းပညာ ႏွင့္ Apk မ်ား

if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes:

Editors is lazy not tested it

Download နည္းပညာ သတင္္း APK File

Download နည္းပညာ သတင္္း

  • Price: Free
  • Requires: Android 4.0+ and up
  • File Name: နည္းပညာ သတင္္း.apk
  • Downloads: 42
  • Version : 2.0
  • Category : Android News & Magazines App

Old Versions နည္းပညာ သတင္္း

What's New in နည္းပညာ သတင္္း

  • No Change Log.
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: နည္းပညာ သတင္္း is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.