နည္းပညာ သတင္္း APK

Downloads: 78 Category : News & Magazines
by: Requires: Android 4.0+ and upPrice:Free
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(Click to Ratings)

နည္းပညာ သတင္္း Description


Here we provide နည္းပညာ သတင္္း V 2.0 for Android 4.0++ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိစုံလင္စြာဖတ္ရွဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္၊ ေနာက္ဆုံးထြက္ Software မ်ား Game မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းပညာအေထြေထြ ဗဟုသုတ ေပါင္းစုံ စုစည္းထားေသာ Software ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာေနသူမ်ား၊ ရွာေဖြေနသူမ်ားႏွင့္ သင္ယူေနသူမ်ား အတြက္ Information မ်ားစုစည္းေပးထားပါသည္ ။

Credit
ဖုန္း နည္းပညာ ႏွင့္ Apk မ်ား

if there is any problem please let us know. Write your problem in comment box below.

Editors Notes

Editors is lazy not tested it

Download နည္းပညာ သတင္္း APK File

Download နည္းပညာ သတင္္း

  • Price: Free
  • Requires: Android 4.0+ and up
  • File Name: နည္းပညာ သတင္္း.apk
  • Downloads: 78
  • Version : 2.0
  • Category : Android News & Magazines App

Old Versions နည္းပညာ သတင္္း

What's New in နည္းပညာ သတင္္း

  • No Change Log.
Share on Facebook    Share on Twitter    Share on Google+    Share on Gmail    Share on Reddit    Share on LinkedIn    Share on Tumblr    Save to Pocket    Share on Pinterest    Save to Evernote    Email this Page    View QR Code

DISCLAIMER: နည္းပညာ သတင္္း is the property and trademark from , all rights reserved by Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.

Related » နည္းပညာ သတင္္း V2.0

    Comments » နည္းပညာ သတင္္း V2.0